07.11.2022.

Przesłuchania konkursowe

Regulamin w rozwinięciu.

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

“Dla Ciebie Polsko ” KUTNO 2022

1.Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
2. Celem konkursu jest:
- wspieranie zdolnych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności
- wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej
- pielęgnowanie tradycji śpiewania polskich pieśni patriotycznych
- podniesienie świadomości narodowej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju
- propagowanie aktywnego udziału w świętowaniu wydarzeń o charakterze patriotycznym
3. Uczestnikami konkursu mogą być soliści i zespoły wokalne do 8 osób w KATEGORIACH
WIEKOWYCH:
A: przedszkola
B: klasy I – III
C: klasy IV – VIII
D: szkoły ponadpodstawowe
4. Uczestnicy obowiązkowo przygotowują jedną piosenkę o charakterze patriotycznym,
wyłącznie w języku polskim, z podkładem muzycznym (półplayback w formacie mp3 na
pendrive) lub własnym akompaniamentem.
Czas trwania występu nie może przekroczyć 3,5 minuty.
Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie.
5. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 7 listopada 2022 r. w godz. 10.00 –
14.00 w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, z podziałem na grupy wiekowe.
6. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz Koncert Laureatów odbędą się w dniu
10 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w Kutnowskim Domu Kultury.
5. Zgłoszenia do konkursu:
Do dnia 2 listopada 2022 r. należy wypełnić i przesłać drogą mailową elektroniczny formularz
karty zgłoszenia dostępny pod adresem http://konkurs.kdk.net.pl/KONKURS/index.php
W przypadku dużej ilości chętnych, o zakwalifikowaniu do konkursu zdecyduje kolejność
zgłoszeń.
6. W dniu 4 listopada 2022 r. na stronie Organizatora ukaże się lista osób
zakwalifikowanych do udziału w konkursie oraz kolejność przesłuchań konkursowych.
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, ponadto Jury przyzna
najlepszym wykonawcom nagrody i wyróżnienia oraz zaprosi do udziału w Koncercie
Laureatów.
8. Ocenie Jury podlegać będą:
a) walory wokalne
c) interpretacja utworu, przekaz treści
d) dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy

e) stylizacja – mile widziane stylizacje nawiązujące do charakteru prezentowanych pieśni

10. Zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: ??? lub pod nr tel.605
861 057.
11. Informacje ogólne:
1. Zgłaszając się do konkursu, pełnoletni uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku
uczestnika niepełnoletniego) zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych zawartych
w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.
2. Pełnoletni uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) mają
prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
3. Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem
zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego publicznego odtwarzania,
wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników
imprezy, bez wypłacania im honorariów.
5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Decyzje Organizatora oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne.